[فعل]

spurten

فعل گذرا و ناگذر

1 سرعت خود را زیاد کردن سرعت گرفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان