[فعل]

sputen

فعل گذرا و ناگذر

1 عجله کردن جنبیدن، زود بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان