[فعل]

sprayen

فعل گذرا و ناگذر

1 اسپری کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان