[اسم]

das Stadtbild

/ʃtˈatbɪlt/
قابل شمارش خنثی

1 منظره شهر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان