[اسم]

der Stachel

قابل شمارش مذکر

1 خار تیغ

2 نیش

3 درد رنج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان