[اسم]

die Stabilität

قابل شمارش مونث

1 ثبات استحکام

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان