[فعل]

stimulieren

/ʃtimuˈliːʁən/
فعل گذرا
[گذشته: stimulierte] [گذشته: stimulierte] [گذشته کامل: stimuliert] [فعل کمکی: haben ]

1 تحریک‌ کردن برانگیختن، ترغیب‌ کردن

مترادف و متضاد anregen anspornen
  • 1.Der Erfolg stimuliert sie zu immer besseren Leistungen.
    1. موفقیت همیشه او را برای دستاوردهای بهتر ترغیب می‌کند.
  • 2.Einige Spiele stimulieren die Kreativität der Kinder.
    2. برخی بازی‌ها خلاقیت کودکان را برمی‌انگیزد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان