[اسم]

der Stimmzettel

قابل شمارش مذکر

1 تعرفه انتخاباتی برگه انتخاباتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان