[صفت]

stimmungsvoll

قابل مقایسه

1 جوی مربوط به (اتمسفر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان