[فعل]

streunen

فعل گذرا و ناگذر

1 ول‌گشتن ول‌گردی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان