[اسم]

das Tagebuch

/ˈtaːɡəˌbuːχ/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Tagebücher] [ملکی: Tagebuch(e)s]

1 دفتر خاطرات (روزانه) دفتر یادداشت (روزانه)

  • 1.Der Lehrer zitierte aus dem Tagebuch des Autors.
    1. آموزگار از دفتر خاطرات (روزانه) نویسنده نقل قول کرد.
  • 2.Es war das Tagebuch meiner ersten sechsundsechzig Tage in Spanien.
    2. آن دفتر یادداشت (روزانه) اولین شصت‌و‌شش روز من در اسپانیا بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان