[اسم]

das Tageblatt

/taːgəblat/
قابل شمارش خنثی
[جمع: tageblätter] [ملکی: tageblatt(e)s]

1 روزنامه

  • 1.Es ist sicherlich interessantes Tageblatt für all jene, die immer informiert sein möchten.
    1. این به طور قطع یک روزنامه جالب است برای هر کسی که همواره می‌خواهد باخبر باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان