[اسم]

der Tag

/taːɡ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Tage] [ملکی: Tag(e)s]

1 روز

مترادف و متضاد Kalendertag
  • 1. die sieben Tage der Woche
    1 . هفت روز هفته
  • 2. Ein Tag besteht aus 24 Stunden.
    2 . یک روز از 24 ساعت تشکیل شده‌است.
  • 3. Sie steht jeden Tag zur gleichen Zeit auf.
    3 . او هر روز در زمان مشابهی بیدار می‌شود.
ein regnerischer/hochsommerlicher/... Tag
یک روز بارانی/تابستانی/...
die Tage kürzer/länger/... werden
روزها کوتاه‌تر/بلندتر/... شدن
ein schöner/ereignisreicher/... Tag
یک روز زیبا/پرحادثه/...
Guten Tag!
روز بخیر!
Tag des Kindes/der Briefmarke/...
روز کودک/روز تمبر/...
Tag der Deutschen Einheit
روز وحدت آلمان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان