[فعل]

tafeln

فعل گذرا و ناگذر

1 غذاخوردن به‌صرف غذامشغول بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان