[فعل]

teilnehmen

/ˈtaɪ̯lneːmən/
فعل بی قاعده فعل ناگذر
[گذشته: nahm teil] [گذشته: nahm teil] [گذشته کامل: teilgenommen] [فعل کمکی: haben ]

1 شرکت کردن مشارکت کردن

مترادف و متضاد beteiligt sein mitmachen partizipieren sich beteiligen teilhaben
  • 1.Ich möchte auf jeden Fall teilnehmen.
    1 . من می خواهم به هر ترتیب شرکت کنم.
an etwas (Dat.) teilnehmen
در چیزی شرکت کردن
  • 1. Diese Winter nehme ich wieder an einem Skikurs teil.
    1. این زمستان من در یک دوره اسکی شرکت می کنم.
  • 2. Ich habe an diesem Seminar teilgenommen.
    2. من در این سمینار شرکت کرده‌ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان