[اسم]

die Teilnehmerzahl

/tˈaɪlneːmɜtsˌɑːl/
قابل شمارش مونث

1 تعداد حضار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان