دیکشنری آلمانی به فارسی

tomate

/toˈmaːtə/

[اسم]