[عبارت]

Tomaten auf den Augen haben

/toˈmaːtn aʊ̯f deːn ˈaʊ̯ɡən ˈhaːbn/

1 متوجه نشدن از چشم دور ماندن، ندیدن

  • 1.Habe ich Tomaten auf den Augen oder gibt es hier nirgends einen Stadtplan?
    1. آیا من متوجه نمی‌شوم یا در هیچ‌کجای اینجا یک نقشه شهری وجود ندارد؟
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "گوجه‌هایی در چشمها داشتن" است. در گذشته پلیس‌هایی در کنار چراغهای راهنمایی می‌ایستادند و از این عبارت خطاب به رانندگانی که با وجود چراغ سبز حرکت نمی‌کردند، استفاده می‌کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان