[فعل]

wandern

/ˈvandɐn/
فعل ناگذر
[گذشته: wanderte] [گذشته: wanderte] [گذشته کامل: gewandert] [فعل کمکی: sein ]

1 پیاده‌روی کردن راه‌پیمایی کردن، گشتن

مترادف و متضاد laufen marschieren spazieren gehen ziehen
über 30/100/... Km wandern
بیش از 100/30/... کیلومتر پیاده‌روی کردن
 • Heute sind wir über 30 km gewandert.
  امروز ما بیشتر از 30 کیلومتر پیاده‌روی کردیم.
gern/oft/viel/... wandern
با کمال میل/اغلب/زیاد/... پیاده‌روی کردن
 • Wir wandern viel.
  ما زیاد پیاده‌روی می‌کنیم
einen ganzen Tag/am Wochenende/... wandern
یک روز کامل/آخر هفته/... پیاده‌روی کردن [گشتن]
 • Wir konnten den ganzen Tag wandern.
  ما می‌توانستیم یک روز کامل را پیاده‌روی کنیم.
mit dem Fahrrad/Kajak/... wandern
با دوچرخه/کایاک/... گشتن
 • Wandern Sie mit dem Fahrrad?
  شما با دوچرخه می‌گردید؟
[ziellos] durch die Stadt/die Straßen/... wandern
[بی‌هدف] در شهر/خیابان‌ها/... قدم زدن [گشت زدن]
 • Wandern Sie immer ziellos durch die Stadt?
  شنا همیشه در شهر بی‌هدف گشت می‌زنید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان