[حرف ندا]

آفرین

( آ-ف-ر-ی-ن )
1 Well done! bravo
حرفی برای بیان و ابراز تحسین و ستایش

Well done! /wɛl dʌn!/ /wɛl dʌn!/


bravo /bɹˈɑːvoʊ/ /bɹˈɑːvəʊ/

[اسم]

آفرین

( آ-ف-ر-ی-ن )
1 praise acclaim , admiration
تحسین، تعریف، تمجید و ستایش

praise /preɪz/ /preɪz/


acclaim /əˈkleɪm/ /əˈkleɪm/


admiration /ˌæd.məˈreɪ.ʃən/ /ˌædməˈreɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان