[اسم]

آلایش

( آ-ل-ا-ی-ش )
1 contamination pollution , taint
آلودگی، ناپاکی

contamination /kənˌtæməˈneɪʃən/ /kənˌtæmɪˈneɪʃən/


pollution /pəˈluʃən/ /pəˈluːʃən/


taint /teɪnt/ /teɪnt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان