[اسم]

آلودگی

( آ-ل-و-د-گ-ی )
1 contamination pollution
ناپاکی، آمیختگی با هرچیز ناپاک.

contamination /kənˌtæməˈneɪʃən/ /kənˌtæmɪˈneɪʃən/


pollution /pəˈluʃən/ /pəˈluːʃən/

2 addiction
اعتیاد به موادمخدر، الکل و ...

addiction /əˈdɪk.ʃən/ /əˈdɪkʃn/

3 sin
گناه، فسق

sin /sɪn/ /sɪn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان