[فعل]

آموزش دادن

( آ-م-و-ز-ش- -د-ا-د-ن )
1 to train to teach , to educate , to instruct
تعلیم دادن، چیزی را به کسی یاد دادن

to train /treɪn/ /treɪn/


to teach /tiʧ/ /tiːʧ/


to educate /ˈɛʤəˌkeɪt/ /ˈɛdju(ː)keɪt/


to instruct /ɪnˈstrʌkt/ /ɪnˈstrʌkt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان