[صفت]

آمیخته

( آ-م-ی-خ-ت-ه )
1 mixed blended
مخلوط، درهم‌شده، ترکیب‌شده

mixed /mɪkst/ /mɪkst/


blended /ˈblɛndəd/ /ˈblɛndɪd/

[اسم]

آمیخته

( آ-م-ی-خ-ت-ه )
1 mixture blend , mix
ترکیب یا مخلوط دو یا چند چیز

mixture /ˈmɪks.tʃər/ /ˈmɪksʧə/


blend /blɛnd/ /blend/


mix /mɪks/ /mɪks/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان