[اسم]

آهنگری

( آ-ه-ن-گ-ر-ی )
1 forging blacksmithery
شکل‌دادن به فلز با استفاده از نیروهای فشاری محلی است. این ضربات معمولاً توسط یک چکش آهنگری یا قالب اعمال می‌شود.

forging /fˈɔːɹdʒɪŋ/ /fˈɔːdʒɪŋ/


2 smithy to forge , blacksmith's workshop
کارگاه آهنگری

smithy /smˈɪθi/ /smˈɪθi/


to forge /fɔːrdʒ/ /fɔːdʒ/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان