[اسم]

forging

/fˈɔːɹdʒɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آهنگری

معادل ها در دیکشنری فارسی: آهنگری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان