[عبارت]

Forget that noise!

/fərˈgɛt ðæt nɔɪz!/

1 امکان نداره! امکان‌پذیر نیست!

informal
  • 1.Forget that noise! I'd never do anything like that.
    1. امکان نداره! من هرگز چنین کاری را نمی‌کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان