[صفت]

forged

/fˈɔːɹdʒd/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تقلبی ساختگی، جعلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ساختگی مجعول
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان