[صفت]

forewarned

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 از پیش هشدار داده شده از قبل خبر داده شده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان