[فعل]

to forewarn

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پیش‌آگاهی دادن بر حذر داشتن، از قبل هشدار دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان