[فعل]

to foretell

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پیشگویی کردن از پیش خبر دادن

معادل ها در دیکشنری فارسی: پیش‌بینی کردن پیشگویی کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان