[اسم]

آوار

( آ-و-ا-ر )
1 debris rubble
خاک، سنگ، آجر، گچ، تیرآهن و دیگر مصالح ساختمانی که هنگام خراب‌شدن بنا فرومی‌ریزد.

debris /dəˈbriː/ /ˈdebriː/


rubble /ˈrʌbl/ /ˈrʌbl/

2 dust
غبار، گردوخاک

dust /dʌst/ /dʌst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان