[فعل]

آگاه شدن

( آ-گ-ا-ه- -ش-د-ن )
1 to learn to find out , to hear , to discover , to be informed
مطلع شدن، باخبر شدن، فهمیدن

to learn /lɜːrn/ /lɜːn/


to find out /faɪnd aʊt/ /faɪnd aʊt/


to hear /hɪr/ /hɪə/


to discover /dɪˈskʌv.ər/ /dɪsˈkʌvə/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان