[اسم]

آگاهی

( آ-گ-ا-ه-ی )
1 awareness consciousness , cognizance , realization , perception
آگاه بودن، خبر داشتن، مطلع بودن

awareness /əˈwɛrnəs/ /əˈweənəs/


consciousness /ˈkɑn.tʃəs.nəs/ /ˈkɒnʃəsnəs/


cognizance /kˈɑːɡnɪzəns/ /kˈɒɡnɪzəns/


realization /ˌriːələˈzeɪʃn/ /ˌriːəlaɪˈzeɪʃn/


perception /pərˈsɛpʃən/ /pəˈsɛpʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان