[اسم]

آینده‌نگری

( آ-ی-ن-د-ه-‌-ن-گ-ر-ی )
1 providence foresight , prudence , forethought , caution
آتیه‌بینی، عاقبت‌اندیشی و احتیاط

providence /ˈprɑːvɪdəns/ /ˈprɒvɪdəns/prudence /ˈprudəns/ /ˈprudəns/caution /ˈkɔːʃn/ /ˈkɔːʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان