[اسم]

ابلاغیه

( ا-ب-ل-ا-غ-ی-ه )
1 communication statement , communiqué , notification
دستور یا حکمی که از طرف مقام رسمی صادر می‌شود.

communication /kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃən/ /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/


statement /ˈsteɪtmənt/ /ˈsteɪtmənt/


communiqué /kəmjˌuːnɪkˈeɪ/ /kəmjˌuːnɪkˈeɪ/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان