[اسم]

اتراق

( ا-ت-ر-ا-ق )
1 stopover stop , stay
توقف، اسکان یا اقامت موقت

stopover /ˈstɑp.oʊ.vər/ /ˈstɒpəʊvə/


stop /stɑp/ /stɒp/


stay /steɪ/ /steɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان