[فعل]

احاطه کردن

( ا-ح-ا-ط-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to encircle to surround , to encompass
دربرگرفتن، فراگرفتن

to encircle /ɛnˈsɜrkəl/ /ɪnˈsɜːkl/


to surround /səˈrɑʊnd/ /səˈraʊnd/


to encompass /ɛnˈkʌmpəs/ /ɪnˈkʌmpəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان