[صفت]

اختصاصی

( ا-خ-ت-ص-ا-ص-ی )
1 exclusive private
خصوصی

exclusive /ɪkˈskluː.sɪv/ /ɪkˈskluːsɪv/


private /ˈpraɪvət/ /ˈpraɪvɪt/

2 special
خاص، مخصوص، ویژه

special /ˈspeʃ.əl/ /ˈspeʃl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان