[صفت]

private

/ˈpraɪvət/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more private] [حالت عالی: most private]

1 خصوصی شخصی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اختصاصی خاصه خصوصی خلوت شخصی
مترادف و متضاد exclusive personal privately owned public
 • 1.We can't play basketball here - it's private property.
  1. نمی‌توانیم اینجا بسکتبال بازی کنیم؛ ملک شخصی است.
private banks
بانک‌های خصوصی

2 محرمانه (در) خلوت

معادل ها در دیکشنری فارسی: محرمانه
مترادف و متضاد confidential covert secret
in private
محرمانه [در خلوت]
 • 1. I need to speak to you in private.
  1. من باید در خلوت با تو صحبت کنم.
 • 2. They wanted to talk in private.
  2. آنها می‌خواستند محرمانه [در خلوت] صحبت کنند.
[اسم]

private

/ˈpraɪvət/
قابل شمارش

3 سرباز وظیفه

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرباز وظیفه
 • 1.Private (John) Smith
  1. سرباز وظیفه (جان) اسمیت
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان