[اسم]

private view

/ˌpraɪvət ˈvjuː/
قابل شمارش

1 نمایشگاه خصوصی

مترادف و متضاد private viewing
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان