[اسم]

privatization

/ˌpraɪvətəˈzeɪʃn/
غیرقابل شمارش

1 خصوصی‌سازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خصوصی‌سازی
  • 1.There were fears that privatization would lead to job losses.
    1. نگرانی‌هایی وجود داشت که خصوصی‌سازی منجر به از دست دادن شغل شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان