[فعل]

to privatize

/ˈpraɪvətaɪz/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: privatized] [گذشته: privatized] [گذشته کامل: privatized]

1 خصوصی سازی کردن خصوصی سازی شدن

مترادف و متضاد denationalize nationalize
  • 1.Air traffic control has been privatized.
    1. برج مراقبت هواپیماها خصوصی سازی شده‌اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان