[فعل]

ادعا کردن

( ا-د-ع-ا- -ک-ر-د-ن )
1 to claim make a claim , to maintain , to assert
مدعی چیزی شدن، مدعی بودن

to claim /kleɪm/ /kleɪm/


make a claim /meɪk ə kleɪm/ /meɪk ə kleɪm/


to maintain /meɪnˈteɪn/ /meɪnˈteɪn/


to assert /əˈsɜrt/ /əˈsɜːt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان