[فعل]

ادغام کردن

( ا-د-غ-ا-م- -ک-ر-د-ن )
1 to merge to amalgamate , to consolidate
ترکیب کردن، یکپارچه کردن، یکی کردن

to merge /mɜrʤ/ /mɜːdʒ/


to amalgamate /əˈmælgəˌmeɪt/ /əˈmælgəmeɪt/


to consolidate /kənˈsɑːlɪdeɪt/ /kənˈsɒlɪdeɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان