[اسم]

ارض

( ا-ر-ض )
1 land Earth
زمین، کره زمین

land /lænd/ /lænd/


Earth /ɜːrθ/ /ɜːθ/

2 land territory
کشور، سرزمین، قلمرو

land /lænd/ /lænd/


territory /ˈter.əˌtɔːr.i/ /ˈterətri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان