[اسم]

land

/lænd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زمین

معادل ها در دیکشنری فارسی: ارض ارضی زمین زمینی آب و گل
مترادف و متضاد fields grounds open area property
 • 1.This land here is good for growing potatoes.
  1. زمین اینجا برای پرورش سیب‌زمینی خوب [مناسب] است.
by land
زمینی
 • We made the journey by land, though flying would have been cheaper.
  ما زمینی سفر کردیم، گرچه با پرواز ارزان‌تر می‌شد.
fertile/arid/stony ... land
زمین حاصلخیز/خشک/سنگی و...
 • The land near the river is very fertile.
  زمین نزدیک رودخانه بسیار حاصلخیز است.
flat/undulating/hilly... land
زمین صاف/پردست‌انداز/تپه‌ای و...
 • It is undulating land that should never have been farmed.
  این زمین پردست‌اندازی است که هیچوقت نباید در آن کشاورزی می‌شد.
agricultural/arable/industrial... land
زمین کشاورزی/زراعی/صنعتی و...
 • The factory is causing severe pollution to nearby agricultural land.
  کارخانه باعث آلودگی شدید زمین کشاورزی مجاور شده است.
to own land
صاحب زمین بودن
 • They own a lot of land.
  آنها صاحب زمین‌های زیادی هستند.
a piece of land
یک قطعه زمین
 • He bought a piece of land.
  او یک قطعه زمین خرید.

2 خشکی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خشکی
مترادف و متضاد earth soil sea
on land
در خشکی
 • 1. It is cheaper to drill for oil on land than at sea.
  1. حفاری‌کردن برای نفت در خشکی، نسبت به دریا ارزان‌تر است.
 • 2. The crocodile lays its eggs on land.
  2. کروکدیل در خشکی تخم می‌گذارد.

3 کشور سرزمین

معادل ها در دیکشنری فارسی: اقلیم خاک دیار سرزمین ارض
مترادف و متضاد country homeland nation
 • 1.She returned to the land where she was born.
  1. او به کشوری که در آن به دنیا آمده بود، بازگشت.
native/foreign land
سرزمین مادری/کشور خارجی
 • 1. She longed to return to her native land.
  1. او آرزو داشت به سرزمین مادری خود برگردد.
 • 2. They dreamed of travelling to foreign lands.
  2. آنها رویای سفر به کشورهای خارجی را داشتند.
[فعل]

to land

/lænd/
فعل ناگذر
[گذشته: landed] [گذشته: landed] [گذشته کامل: landed]

4 فرود آمدن رسیدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرود آمدن
مترادف و متضاد come down take off
 • 1.The plane landed at La Guardia airport.
  1. آن هواپیما در فرودگاه "لا گواردیا" فرود آمد.
 • 2.We should land in Madrid at 7:00 a.m.
  2. ما باید ساعت 7 صبح در مادرید فرود آییم [به مادرید برسیم].

5 بر زمین نشاندن فرود آوردن

مترادف و متضاد come down touch down
to land something
چیزی را فرود آوردن
 • The pilot landed the plane safely.
  آن خلبان، هواپیما را به سلامت فرود آورد.

6 (به خشکی) رسیدن

مترادف و متضاد arrive berth dock depart put to sea sail
 • 1.The Pilgrims landed in Massachusetts in 1620.
  1. زائران در سال 1620 به "ماساچوست" رسیدند.

7 افتادن زمین خوردن

 • 1.The ball landed in the neighbor's garden.
  1. توپ در باغچه همسایه افتاد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان