[اسم]

آب و گل

( آ-ب- -و- -گ-ل )
1 property land , farm , house
اشاره به زمین، مزرعه، بنا یا خانه

property /ˈprɑpərti/ /ˈprɒpəti/


land /lænd/ /lænd/


farm /fɑːrm/ /fɑːm/


house /hɑʊs/ /haʊs/

2 childhood infancy
اشاره به دوران کودکی و وابستگی کودک به والدین برای بقا

childhood /ˈtʃɑɪld.hʊd/ /ˈʧaɪldhʊd/


infancy /ˈɪnfənsi/ /ˈɪnfənsi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان