[فعل]

اشتیاق داشتن

( ا-ش-ت-ی-ا-ق- -د-ا-ش-ت-ن )
1 to yearn to desire , to long , to covet , to be very eager
میل داشتن، شور و شوق داشتن، تمایل داشتن، رغبت داشتن

to yearn /jɜːrn/ /jɜːn/


to desire /dəˈzɑɪr/ /dɪˈzaɪə/


to long /lɔːŋ/ /lɒŋ/


to covet /ˈkʌvət/ /ˈkʌvət/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان