[فعل]

اطاعت کردن

( ا-ط-ا-ع-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to obey to follow , to comply , to submit
فرمانبرداری کردن، پیروی کردن

to obey /oʊˈbeɪ/ /əˈbeɪ/


to follow /ˈfɑl.oʊ/ /ˈfɒləʊ/


to comply /kəmˈplaɪ/ /kəmˈplaɪ/


to submit /səbˈmɪt/ /səbˈmɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان